Lekkasjen oppstod om kvelden 5. januar 2014, mens prosessanlegget på Melkøya var i normal drift.

Lekkasjeraten er senere anslått til mellom 0,1 – 0,3 kg/s og lekkasjemengden til mellom 250 og 750 kilo naturgass.

Gransking

Ptil besluttet 7.1.2014 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Granskingen konkluderer med at lekkasjepunktet var gjennom pakkboksen til pumpe 25-PA-102B. Det blir observert slitasje på en av pakningene i pakkboksen. De bakenforliggende årsakene til denne slitasjen er ikke klarlagt.

Faktisk konsekvens

Hendelsen medførte ikke personskade eller materielle skader. Produksjonen ved Hammerfest LNG ble stengt i tre dager.

Potensiell konsekvens

Dersom hydrokarbonlekkasjen hadde blitt antent, ville det blitt en eksplosjon som kunne ha medført to dødsfall. Det var én person i umiddelbar nærhet av lekkasjen og en person til ute i anlegget som kunne ha blitt berørt.

En eksplosjon ville også ha medført skade på utstyr og struktur og lengre nedstenging av anlegget.

Avvik

Granskingen har identifisert ett avvik. Dette er knyttet til tidsbruk fra gassalarm ble utløst og fram til trykkavlastning ble startet.