I forbindelse med vedlikehold oppstod det 30. mai 2013 en lekkasje av ammoniakkløsning hos Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Rogaland.

Under arbeidet med å skifte en ventil på fyllerøret inn på en ammoniakktank, begynte ammoniakkløsning å sprute ut da flensen ble løsnet.

Én person fikk etseskader på huden og i øynene, mens én person pustet inn ammoniakkdamp og fikk mindre slagskader på arm og fot.

Gransking

Ptil besluttet 3. juni 2013 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Det er Ptils vurdering at potensialet i hendelsen var stort. Under andre omstendigheter kunne hendelsen medført svært alvorlige personskader, og i verste fall tap av menneskeliv.

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt følgende pålegg til Naturkraft AS:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. § 10 om forsvarlig virksomhet, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 17 om risikoanalyser, teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse, pålegges Naturkraft AS å gjennomgå rutiner for gjennomføring av risikovurderinger og opplæring av personell, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.12.2013, jf. rapportens kapittel 5.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.