Hendelsen skjedde i forbindelse med en bemannet undervannsoperasjon (BUO) på Alvheimfeltet, hvor Marathon Oil Norge AS (Marathon) er operatør.

Undervannsoperasjonene ble gjennomført av dykkeentreprenøren Technip Offshore Norge AS (Technip), med dykkerfartøyet DSV Skandi Arctic.

Et dykkerlag på tre personer skulle bringes til arbeidsstedet på havbunnen på om lag 110 meters dyp.

Ved håndtering av dykkeklokke på DSV Skandi Arctic ble navlestreng (hovedumbilical) til dykkeklokken slitt av. Dette resulterte i gassutstrømming og tap av trykk i dykkeklokken.

Etter 11 minutter fikk dykkerne stengt alle ventiler til lekkasjepunkter inne fra dykkeklokken, og trykket ble gjenopprettet ved hjelp av klokkens forråd av reservegass.

Totalt trykkfall var omlag 18 meter, fra omlag 110 meters utgangstrykk i dykkeklokken.

Faktisk konsekvens

Hendelsen førte ikke til kjente helsemessige konsekvenser, men materielle skader på klokke og håndteringssystem.

Potensiale

Dersom man ikke hadde lykkes i å stanse lekkasjen, kunne det i verste fall fått fatale konsekvenser for dykkerne som var om bord i klokken.

Gransking

Ptil besluttet å gjennomføre en egen gransking av hendelsen, med sikte på blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Granskingen har identifisert ett avvik fra petroleumsregelverket.

Avviket er knyttet til Technips overordnede styring av virksomheten i operasjon av dykkerfartøyet DSV Skandi Arctic.