Den 12. september 2012 inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på produksjonsinnretningen Ula P på Ulafeltet i sørlig del av Nordsjøen.

Mengden hydrokarboner som strømmet ut i forbindelse med lekkasjen er estimert til 20 m3 olje og totalt 1600 kilo gass.

Ptil besluttet raskt å iverksette gransking av hendelsen.

Allerede tidlig i granskingen fant Ptil alvorlige regelverksbrudd som krevde at BP måtte utføre umiddelbare, fysiske tiltak på innretningen.

Korrosjon

Granskingen har vist at lekkasjen ble utløst av brudd i boltene som holdt sammen en ventil i utløpet på en separator. På grunn av svetting i ventilen ble boltene eksponert for produsert vann med et høyt innhold av klorider og temperatur på cirka 120 °C. Dette resulterte i kloridindusert spenningskorrosjon som svekket boltene slik at de til slutt røk.

Storulykkepotensial

Produksjonen var stengt i 67 dager som følge av lekkasjen. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Det er Ptils vurdering at hendelsen hadde potensiale for en storulykke, med risiko for tap av flere liv og betydelig materiell skade.

Avvik

Granskingen har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket, blant annet knyttet til BPs styringssystem for aktiviteter på norsk sokkel.

Etter Ptils tidligere granskning av brannen på Valhall PCP i 2011 ble det gitt pålegg til BP, som blant annet omfattet å gjennomgå og vurdere selskapets systemer for styring av vedlikehold på aldrende innretninger, og sikre at vedlikeholdsprogrammene og -gjennomføring er tilpasset innretningenes og utstyrets alder og tilstand.

Ptils gransking av Ula-hendelsen viser at det fortsatt er mangler ved vedlikeholdssystemet.

Pålegg

På bakgrunn av dette har Ptil gitt BP følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegges BP å:

- gjennomgå BPs styringssystem for norsk sokkel med henblikk på å vurdere om det er tilstrekkelig for å identifisere og håndtere risiko, herunder vurdere hvorfor systemet ikke har vært egnet til å avdekke og håndtere avvik som er påvist i granskningen av lekkasjen på Ula, jf. rapportens kapittel 8. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.
 
- vurdere om planlagte og iverksatte tiltak etter brannen på Valhall i 2011 og øvrige forbedringsaktiviteter er relevante og samlet sett tilstrekkelige i lys av de avvik som ble identifisert etter lekkasjen på Ula. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.

Identifiserte tiltak for de to punkter ovenfor skal være iverksatt innen 31.12.2013. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.