Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og Statens strålevern foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften 
  • Styringsforskriften 
  • Innretningsforskriften 
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift. 

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for øvrig følger etter de enkelte forslagene.

Høringsfrist er 1. oktober 2018.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.