Me gjorde samtidig ei endring i rettleiinga til rammeforskrifta. Endringa får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Regelverket på nettstaden vår er endra tilsvarande.