Forskriften gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO₂ i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen. Forskriften gjelder for utstyr og systemer for injeksjon. Dette omfatter utstyr og systemer som er nødvendige for drift og vedlikehold av rørledninger samt utstyr og systemer for å overvåke injeksjonsbrønner og nød- og sikkerhetssystemer i tilknytning til rørledninger og injeksjonsbrønner, avgrenset til utløpet av CO₂-brønnens injeksjonsrør.

Undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO₂, og utnyttelse, transport og lagring av CO₂ i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel som ledd i petroleumsvirksomheten, reguleres av petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 72) med tilhørende forskrifter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet har formalisert etatenes myndighetsansvar for de landbaserte deler av CO₂-håndteringen. DSBs myndighetsansvar er knyttet til håndtering av CO₂ ved fangstanleggene og anlegg for mellomlagring før transport i rørledning til injeksjon i undersjøisk reservoar.

Forskriften gjelder for sikkerhet og arbeidsmiljø. Det betyr at helsemessige forhold og ytre miljø ikke reguleres i denne forskriften.