Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften 
  • Styringsforskriften 
  • Innretningsforskriften 
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Strålevernets innstilling om å innta strålevernloven i oversikten over hjemmelslover for forskriftene er utdypet i vedlagte brev.

Om Miljødirektoratets endringsforslag

Miljødirektoratet ser behov for å ta en mer aktiv rolle i tidlig fase av petroleumsvirksomhet. Vi foreslår derfor et nytt krav om melding til oss i tidlig fase av petroleumsvirksomhet i rammeforskriften § 26. Meldingen vil være kortfattet, men være utgangspunkt for at vi kan be om mer utfyllende informasjon om den planlagte aktiviteten ved behov.

I aktivitetsforskriften § 64 foreslås det unntak for miljøvurderinger for noen kjemikalier, og bruk av emulsjonsbryter under aksjon mot akutt forurensning foreslås lovliggjort i aktivitetsforskriften § 66.

Videre foreslår vi at krav til måling og beregning i større grad forskriftsreguleres. Dette har til dels vært regulert som vilkår i tillatelser, men kravstillingen er lite aktivitetsspesifikk, og vi anser at den er mer hensiktsmessig i form av forskriftskrav. Dette bidrar også til å gjøre kravene mer forutsigbare for bransjen. De foreslåtte endringene er tatt inn i aktivitetsforskriften § 70, og utover kravene til måling og beregning av NOx-utslipp er vår vurdering at endringene ikke innebærer materielle endringer i reguleringen. For forslag til endringer i kravstilling for måling og beregning av NOx-utslipp, er konsekvensene av forslaget beskrevet i et eget vedlegg.

For injeksjon foreslår vi også en større grad av forskriftsregulering for å gjøre kravene mer forutsigbare for bransjen. Forslag til forskriftsregulering er tatt inn i aktivitetsforskriften § 71. De foreslåtte endringene innebærer etter vårt syn ikke materielle endringer i reguleringen.

Miljødirektoratet foreslår en ny paragraf, aktivitetsforskriften § 72a, om etterlatelse av avfall, utstyr og annet materiale for å dekke både avfall (løsøre) og fastmontert utstyr (som ikke er avfall). På denne måten dekkes de sider av etterlatelse som i dag saksbehandles av Miljødirektoratet, og ivaretar både forurensingslovens regler om etterlatelse av avfall som kan medføre skader og ulemper for miljøet og forbudet i OSPAR (decision 98/3) mot å etterlate utstyr som stikker over havbunnen i forbindelse med leteboringer. De foreslåtte endringene innebærer etter vårt syn ikke materielle endringer i reguleringen.

***

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av de konkrete forslagene følger i det vedlagte høringsdokumentet.

Høringsfrist er 1. oktober 2020.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.