Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høringen.

Høringsfristen er 1. februar 2020.

Kommentarer sendes elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no

Bakgrunn

Deler av den virksomheten som er planlagt etablert for storskala fangst og lagring av CO2 i undersjøiske reservoar, omtalt som CO2-håndtering, er besluttet hjemlet i lov om undersjøiske naturforekomster. Elementene i storskala CO2-håndteringen omfatter CO2-fangstanlegg med lagertanker, skipstransport, mottaksanlegg og mellomlager, rørtransport og injeksjon til permanent lagring i undersjøisk reservoar.

Petroleumstilsynet er ved videreført delegasjonsvedtak gitt myndighet for sikkerhet ved transport og injeksjon av CO2 og myndigheten til å utforme og fastsette forskrifter på området.

Se vedlagte høringsbrev for forskriftens virkeområde og nærmere forklaring til forskriftens bestemmelser.