Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet foreslår endringer i følgende forskrifter med tilhørende veiledninger:

  • Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), samt endringer i veiledningen.

  • Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften), samt endringer i veiledningen.

  • Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift), samt endringer i veiledningen.

  • Veiledning til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

  • Veiledning til forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften).

Begrunnelse og vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser følger etter de enkelte forslagene.

Etter utsendelse er det gjort enkelte endringer i høringsdokumentet, herunder to oppdaterte referansehenvisninger, samt fjerning av opprinnelige forslag til endring i aktivitetsforskriften kap. XII om avfall. Vedlagte forslag til regelverksendringer er den oppdaterte versjonen.

Høringsfrist er 30. oktober 2019.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.