Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), samt endringer i veiledningen.
  • Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften), samt endringer i veiledningen.

I tillegg foreslås det endringer i veiledningen til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke har tatt stilling til det materielle innholdet i endringsforslaget.

Se mer om høringen i høringsbrevet med vedlagt høringsnotat og konsekvensvurderinger.

Kommentarfristen er 1. september 2014.