Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland foreslår endringer i følgende forskrifter og veiledninger:

  • Rammeforskriften 
  • Styringsforskriften 
  • Innretningsforskriften 
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift
  • CO2-sikkerhetsforskriften

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

***

Begrunnelse til hvert forslag ligger i høringsdokumentet. Når det gjelder Miljødirektoratets forslag til regulering av NOx-utslipp, vises det vil vedlagte konsekvensutredning; Krav til bestemmelse av NOx-utslipp fra energianlegg (aktivitetsforskriften §70); Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser, med vedlegg.

Høringsfrist er 1. oktober 2021.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no