Hopp til hovedinnhold

§ 57 Overvåking og kontroll

Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid, jf. styringsforskriften § 19.
Det skal legges til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte, jf. også styringsforskriften § 14.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Forhold som nevnt i første ledd, kan være tilstander og parametere som nevnt i § 33 siste ledd, status for andre sikkerhetssystemer, pågående aktiviteter og iverksatte kompenserende tiltak.
Kravet om kontinuerlig overvåking som nevnt i første ledd, innebærer at personellet ikke blir pålagt oppgaver som kan svekke ivaretakelsen av kontroll- og overvåkingsfunksjonene, jf. § 21 og styringsforskriften § 18. Kravet innebærer også at det bør være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene i det sentrale kontrollrommet.

Esso - Slagentangen - Oppfølging etter hendelse

Publisert: 13. april 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik