Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 38 Nødkraft og nødbelysning

Landanlegg skal ha et pålitelig, robust og enkelt nødkraftsystem som sikrer tilstrekkelig krafttilførsel til utstyr og systemer som skal fungere dersom hovedkraften faller ut. Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke medfører driftsproblemer for nødkraftforbrukerne.
Nødkraftforbrukere skal begrenses til utstyr og systemer som bidrar til å opprettholde landanleggets integritet og ivareta personellsikkerhet i en nødssituasjon.
Landanlegg skal være utstyrt med nødbelysning som sikrer nødvendig belysning dersom hovedbelysningen faller ut.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

For å oppfylle kravet til nødkraft bør standarden NS-EN ISO 13702 kapittel 9 og vedlegg C.1 brukes. For løfteutstyr bør standarden NORSOK R-002 kapittel 5.15 brukes
For utforming av nødbelysningen som nevnt i siste ledd, bør standarden EN 1838 brukes. Det bør være nødbelysning der personell kan oppholde seg i en fare- og ulykkessituasjon. Nødbelysningen bør bidra til å sikre evakuering og angi plassering av manuelt brannbekjempelsesutstyr og annet sikkerhetsutstyr. Nødbelysningen bør være knyttet til nødkraftsystemet eller ha eget batteri som kraftkilde.

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik