Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 37 Utstyr og anlegg for brannbekjempelse

Installasjon av fastmonterte anlegg for brannbekjempelse skal baseres på en risikovurdering.
Landanlegg skal være utstyrt med tilstrekkelig manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr for effektivt å bekjempe branntilløp og hindre eskalering.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til fastmonterte anlegg som nevnt i første ledd, bør standarden NS-EN ISO 13702 kapittel 12 og vedlegg B.8 brukes, med følgende tillegg:
  1. anleggene bør utformes slik at kapasitet og slokkemedium samt plassering og valg av utstyr gir effektiv bekjempelse av definerte branner. Risikoen som andre potensielle branner representerer, bør reduseres så langt som mulig,
  2. CO2 som slokkemedium bør ikke anvendes i rom der personell kan oppholde seg,
  3. i områder der det kan forekomme sterk vind, bør dette tas hensyn til ved valg av bekjempelsesutstyr og behov for kapasitet,
  4. vanntåkeanlegg kan installeres dersom det er utført realistiske prøver som viser at anlegget oppfyller sin tiltenkte funksjon,
  5. for brannbekjempelse i maskinrom for dieselmotorer bør det tas spesielt hensyn til pumper og rør i brennstoffanlegget, og eventuelt installeres separat punktbeskyttelse,
  6. av branntekniske likeverdige løsninger bør en velge den løsningen som bruker det minst miljøskadelige brannslokkingsmediet, jf. produktkontrolloven § 3a.
For å oppfylle kravene til manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr som nevnt i andre ledd, bør standarden NS-EN ISO 13702 vedlegg B.8.12 brukes.