Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 36 Brannvannforsyning

Landanlegg skal ha tilstrekkelig brannvannforsyning til å bekjempe branner og hindre spredning.
Brannvannsystemet skal utformes slik at trykkslag ikke setter systemet eller deler av dette ut av drift.
Brannpumper skal kunne startes manuelt fra det sentrale kontrollrommet og ved drivenheten. Drivenheter for brannpumper skal være utstyrt med to uavhengige startarrangement. Automatiske utkoplingsfunksjoner skal være færrest mulig.
Brannledninger skal utformes og plasseres slik at tilstrekkelig tilførsel av brannvann sikres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med tilstrekkelig brannvannforsyning som nevnt i første ledd, menes den mengde som er nødvendig for å forsyne alt brannbekjempelsesutstyr i landanleggets største brannområde med en brannpumpe ute av drift og nødvendig tilleggskapasitet til å sikre at det ikke blir brannspredning til andre tilliggende områder i henhold til valgt strategi.
For å oppfylle kravene i andre, tredje og fjerde ledd, bør standarden NS-EN ISO 13702 kapittel 12 og vedlegg B.8 brukes.
Der brannvann forsynes fra brannpumper, bør pumpene starte automatisk ved trykkfall i hovedbrannledningen og ved bekreftet branndeteksjon.