Hopp til hovedinnhold

§ 33a Kontroll- og overvåkingssystem

Landanlegg skal ha kontroll- og overvåkingssystemer som med tilhørende alarmer varsler operatør ved hendelser, avvik eller feil som har betydning for sikkerheten. Alarmene skal gis slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Kontroll- og overvåkingssystemer kan ha grensesnitt mot andre systemer, men bør sikres slik at dette ikke svekker systemet. I tillegg bør Offshore Norges retningslinje nr. 104 legges til grunn for beskyttelse mot IKT-relaterte farer.
Alarmer bør defineres og utformes slik at
  1. alarmene som presenteres, er relevante, enkle å registrere og oppfatte og klart viser hvor de eventuelle avvikene og faresituasjonene har oppstått,
  2. alarmene kodes, kategoriseres og tildeles prioritet basert på alarmenes sikkerhetsmessige betydning og hvor raskt det må reageres for å unngå uønskede konsekvenser,
  3. alarmsystemene legger til rette for undertrykking og redusering av alarmer, slik at mental overbelastning av kontrollrompersonellet unngås under driftsforstyrrelser og ulykkeshendelser.
Ved utforming av alarmsystemene bør standardene EN 62682 og EEMUA 191 legges til grunn. Ytelseskravene i EEMUA 191 kapittel 6 og EN 62682 kapittel 16.5 bør tilpasses det spesifikke anlegget.

Pålegg til Equinor – Mongstad – alarmhåndteringssystem i kontrollrom

Publisert: 24. januar 2022

Avvik

Gassco – Kollsnes – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 13. januar 2022

Avvik