Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 30 Passiv brannbeskyttelse

Der det brukes passiv brannbeskyttelse, skal denne utformes slik at den gir aktuelle konstruksjoner og utstyr tilstrekkelig brannmotstand med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne.
Ved utforming av passiv brannbeskyttelse skal det ikke tas hensyn til kjøleeffekten fra brannbekjempelsesutstyr.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

For fastsettelse av brannlaster som nevnt i første ledd, se § 6 bokstav a.
Tilstrekkelig brannmotstand som nevnt i første ledd, bør fastsettes i henhold til anerkjente normer eller beregningsmodeller. Ved fastsettelse av brannmotstand kan det for bærende konstruksjoner tas hensyn til varierende materialutnyttelse.
For å bestemme brannmotstand bør prøvemetodene i standardene ISO 834, ISO 3008, ISO 3009, NS-EN 13381- del 4 og 8 brukes. For pølbrann bør hydrokarbonkurven som er beskrevet i standarden NS-EN 1363-2, brukes. For å bestemme passiv brannbeskyttelsesmaterialers evne til å motstå jetbranner bør standarden ISO 22899-1 Part 1 General requirements brukes. Hvis konstruksjoner, rør og utstyr kan bli utsatt for brannlaster utover det som dekkes i nevnte standarder, bør evnen til å motstå dette dokumenteres. For å bestemme materialet sin evne til å motstå kryogenisk utslipp bør standarden NS-EN ISO 20088 Part 1, 2 og 3 brukes.
For gass- og væskefylte beholdere og rørseksjoner bør den passive brannbeskyttelsen være tilstrekkelig til å hindre uakseptable brudd.