Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 29 Farlige stoffer og eksplosiver

Farlige stoffer og eksplosiver skal merkes, håndteres og lagres slik at risiko for og ved brann, eksplosjon og annen ulykke blir minst mulig.
Farlige stoffer og eksplosiver skal ikke oppbevares i rom eller på sted som tjener som evakueringsvei.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for brann eller eksplosjon ved spill eller lekkasje.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å vurdere og velge tiltak for å hindre eller redusere fare for brann og eksplosjon bør relevante deler av NS-EN ISO 13702 (kap. 8, Annex A og B, Table C2) og EN 1127-1 benyttes.
For merking, håndtering og lagring av farlig stoff bør forskrift om håndtering av farlig stoff brukes.
For merking og oppbevaring av eksplosiver, vises det til forskrift om eksplosjonsfarlig stoff, spesielt § 2-7, § 2-8 og kapittel 7.