Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 14 Rørledningssystemer

Rørledningssystemene skal utformes slik at innvendig vedlikehold kan utføres.
Sluser for avsending og mottak av rense– og inspeksjonsverktøy skal utformes slik at de ikke kan åpnes under trykk.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For utforming av rørledningssystemer bør ISO 13623 og DNVGL-ST-F101 Appendix F brukes med følgende tillegg: Rørledningssystemet bør legges og utformes slik at risiko for brann, eksplosjon og andre utilsiktede hendelser minimaliseres, og slik at omgivelsene i minst mulig grad blir påvirket. Avstander mellom rørledninger, tilhørende utstyr og omgivelser må vurderes ut fra innholdets egenskaper, temperatur og trykk. Avstandene bør dimensjoneres ut fra risiko for uønskede hendelser som brann, eksplosjon eller spredning som følge av utslipp.
Rørledningssystemet bør merkes slik at dets plassering i terrenget er godt synlig. De delene av rørledningssystemet som ikke er overdekket bør sikres på en slik måte at uvedkommende hindres adgang.
Trykket i slusene som nevnt i andre ledd, bør være mulig å lese av både før oppstart og under drift.
For generelle krav til utforming, se §§ 6, 7, 8 og § 20.