Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 8 Materialer

Materialer som skal brukes i eller på landanlegg, skal velges med hensyn til
  1. kravene til laster som nevnt i § 6,
  2. framstillings-, sammenføynings- og byggeprosesser,
  3. eventuell bruk av materialbeskyttelse,
  4. branntekniske egenskaper,
  5. sannsynlige endringer i driftsforhold,
  6. muligheten for reduksjon av framtidig kjemikaliebruk og forurensning,
  7. arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø, og
  8. eventuell framtidig fjerning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet i bokstav c, kan NORSOK M-004 legges til grunn.
Ved valg av materialer med hensyn til branntekniske egenskaper som nevnt i bokstav d, bør det velges ubrennbare materialer. Der det likevel nyttes brennbare materialer, bør disse materialene ha begrenset flammespredningsevne, svak røykutvikling, svak varmeavgivelse og lav giftighet. I områder for innkvartering bør elektroinstallasjoner utføres i halogenfritt materiale. Materialenes egenskaper med hensyn til flammespredning og røykutvikling bør vurderes når det nyttes tekstiler eller overflatebehandling med maling eller andre belegg.
Ved valg av materialer med hensyn til arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø som nevnt i bokstav g, bør det brukes materialer som verken alene eller i kombinasjon med andre materialer eller gasser er skadelig for arbeidstakerne. Ved valg av materialer og overflater bør det legges vekt på helhetlige løsninger som er tilpasset tiltenkt bruk og krav til renhold og vedlikehold.