Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 3 Definisjoner

Definisjoner som nevnt i rammeforskriften § 6 gjelder tilsvarende for denne forskriften.
I denne forskriften betyr:

Arealdisponeringsplan:
Oversikt som viser planlagt plassering av utstyr og anlegg, atkomstveier, internt trafikkmønster og inngjerding.

Arealmessig begrensning:
Et bestemt avgrenset areal med fastsatte rådighetsbegrensninger rundt utstyr og anlegg.

Brannområde:
Område, bygning eller rom som er adskilt fra andre områder med brannskille, slik at sannsynligheten for spredning ved en dimensjonerende brann reduseres.

Brannskille:
Avstand eller skille utført i ubrennbare materialer.

Dimensjonerende last:
Karakteristisk last multiplisert med lastkoeffisienter.

Farlig stoff:

Brannfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann.

Eksplosjonsfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding samt stoff som forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer.

Reaksjonsfarlig stoff: Fast, flytende, eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som ved kontakt med vann, ved sitt trykk, temperatur eller andre kjemiske forhold, representerer en fare for farlig reaksjon, eksplosjon eller utslipp av farlig gass, damp, støv eller tåke.

Trykksatt stoff: Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- eller reaksjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp.

Hovedområde:
Område eller byggeblokk på anlegget som inneholder like eller lignende funksjoner.

Prosessanlegg:
Et fysisk system bestående av utstyr som endrer egenskapene til prosessmediet.

Sikkerhetsfunksjoner:
Tekniske barriereelementer som skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader eller ulemper.

Sikkerhetssystem:
Tekniske barriereelementer som er realisert i et felles system.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

Definisjoner og kortformer som følger av rammeforskriften er ikke gjentatt i denne forskriften. Denne veiledningen utdyper eller gir tilleggsinformasjon til definisjonene som nevnt i denne paragrafen.
Hovedområder kan være
 1. prosessområde
 2. hjelpeanlegg
 3. tankområde
 4. rørgater
 5. fakkel
 6. kontrollrom
 7. bemannede bygninger for øvrig (verksted, laboratorium, brannstasjon, administrasjonsbygg)
 8. ubemannede bygninger (substasjoner, analysatorhus, lagerbygg)
 9. kai
 10. laste/losseplasser for kjøretøyer
 11. parkeringsplass
 12. midlertidige kontorbrakker, konteinere og lignende.
Sikkerhetsfunksjoner kan være
 1. seksjonering av prosessen,
 2. deteksjon av brann,
 3. deteksjon av gass,
 4. tennkildeutkopling,
 5. opprettholdelse av overtrykk i uklassifiserte rom,
 6. start og stopp av brannpumper, både manuelt og automatisk,
 7. aktiv brannbekjempelse,
 8. aktiv røykkontroll,
 9. prosessikring,
 10. trykkavlastning,
 11. generell alarm og evakueringsalarm,
 12. produksjon og fordeling av nødkraft,
 13. nødbelysning.