Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 33 Melding og rapportering om dykkeroperasjoner i tilknytning til landanlegg

Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg skal sende skriftlig melding til Petroleumstilsynet om alle dykkeroperasjoner som det ikke kreves samtykke for. Meldingen skal sendes i henhold til frist fastsatt av Petroleumstilsynet og skal inneholde opplysninger om dykkersted, aktører som deltar, aktiviteten som skal utføres og tidsplan for operasjonen.
Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner til Petroleumstilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Meldingskravet gjelder ”innaskjærs” dykking tilknyttet landanlegg, som det ikke kreves samtykke for i henhold til § 25. Meldingen vil kunne danne grunnlag for tilsyn. Med opplysninger om aktører som deltar, menes navn på selskap, eventuelt enkeltmannsforetak som er involvert i dykkeroperasjonen, adresse mv. og kontaktperson. Med opplysninger om aktiviteten som skal utføres, menes i tillegg til opplysning om selve oppdraget, også dykkermetode, dykkeranlegg og -utstyr og dykkerplattform (fartøy/lekter eller annet.)
Dersom Petroleumstilsynet ikke har sagt noe annet, er frist for å sende meldingen minst tre uker før oppstart av dykkeroperasjonen.