Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 32 Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom

Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at en arbeidstaker kan lide av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette skriftlig til Petroleumstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 5-3.
Arbeidstakere som mener at de lider av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette til arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren samtykker i det, skal arbeidsgiveren melde slike tilfeller videre til helsepersonalet i egen virksomhet. Helsepersonalet skal gjøre en faglig vurdering og eventuelt gi melding til Petroleumstilsynet. Helsepersonalet skal alltid gi melding om gjenopptreden av sykdommen dersom arbeidstakeren har vært uten de aktuelle plagene i minst tolv måneder.
Det skal gis melding om mulig arbeidsbetinget sykdom som nevnt i første og andre ledd, uavhengig av om myndighetene er varslet om forholdet tidligere, jf. § 29 første ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Paragrafen er en utdypning arbeidsmiljøloven § 5-3.
Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom gis på Petroleumstilsynets og Arbeidstilsynets skjema 154 b, nynorsk utgave skjema 154 c, senest én måned etter at sykdommen ble avdekket. Yrkessykdommer meldes på Arbeids- og velferdsetatens skjema NAV 13-06.05 for petroleumsvirksomhet til havs og NAV 13-07.05 for virksomhet på landanlegg.
Meldepliktig arbeidsbetinget sykdom kan diagnostiseres på grunnlag av
  1. kjennskap til sammenhengen mellom en bestemt type sykdom og bestemte arbeidsmiljøfaktorer,
  2. dokumenterte arbeidsmiljøfaktorer som den syke arbeidstakeren har vært utsatt for, og graden av eksponering for disse faktorene,
  3. opptreden av sykdom i grupper med ulik varighet og ulik grad av eksponering.
Petroleumstilsynet ser det lite hensiktsmessig å gi noen nedre grense for hvor stor årsaksvekt (årsaksprosent) som skal kreves for å kalle en sykdom arbeidsbetinget. I det enkelte sykdomstilfellet er det som oftest vanskelig å fastsette en slik prosentdel. Kravet om melding innebærer derfor at Petroleumstilsynet skal ha melding om alle sykdommer der arbeidsmiljøet kan ha bidratt til sykdommen.
Melding til arbeidsgiveren er regulert i arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav e.
Arbeidstakere kan også gi melding direkte til helsepersonalet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3. Arbeidstakerne bør da la seg undersøke av dette personalet.