Hopp til hovedinnhold

§ 28 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak vedrørende landanlegg

Operatøren skal sikre at personer som kan bli berørt av ulykker tilknyttet landanlegg, blir gitt nødvendig informasjon om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd dersom en ulykke skulle inntreffe.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen gjelder kun virksomhet på landanlegg som er omfattet av rammeforskriften, jf. rammeforskriften § 6 bokstav e.
Informasjonen som nevnt i denne paragrafen, bør som et utgangspunkt gjennomgås hvert tredje år og om nødvendig ajourføres og formidles på nytt, og i alle tilfeller dersom det foretas endringer i driften. Informasjonen bør til enhver tid være offentlig tilgjengelig, og formidlingen til allmennheten bør gjentas minst hvert femte år.