Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 26 Innhold i søknad om samtykke

Alle søknader om samtykke etter § 25, med unntak av søknad etter fjerde ledd bokstav d, skal inneholde
 1. opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført,
 2. en beskrivelse av aktivitetene som omfattes av søknaden, og framdriftsplanen for disse aktivitetene,
 3. en oversikt over styrende dokumenter for aktivitetene som omfattes av søknaden,
 4. en beskrivelse av styringssystemene for aktivitetene som omfattes av søknaden, jf. også § 6,
 5. en oversikt over gitte unntak etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og vurdering av disse i lys av aktiviteten det søkes samtykke for,
 6. opplysninger om det er inngått avtaler med entreprenører, og eventuelt hvem som er å regne som hovedbedrift i forbindelse med disse avtalene, jf. også rammeforskriften § 33,
 7. en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene eller landanleggene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,
 8. en beskrivelse av resultatene fra intern og ekstern oppfølging, jf. § 21 og rammeforskriften § 19, og en beskrivelse av planlagte oppfølging med aktivitetene som omfattes av søknaden,
 9. oversiktstegninger av innretningen eller landanlegget,
 10. en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13,
 11. en oppsummering av resultatene fra de miljørettede risiko- og beredskapsanalysene, jf. § 17, samt en beskrivelse av hvordan den planlagte beredskapen mot akutt forurensning er ivaretatt på de områdene hvor resultatene også har betydning for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, når denne informasjonen ikke allerede er sendt til Petroleumstilsynet, og
 12. en oversikt over hvilke andre tillatelser til virksomhet som er søkt om, og eventuelt gitt.
Ved søknad om bruk av rørledningssystemer etter § 25 skal søknaden også inneholde koordinatene for rørledningssystemet.
Ved søknad om ombygging etter § 25 skal operatøren opplyse hvordan samtidige aktiviteter er planlagt utført, jf. aktivitetsforskriften § 28 og teknisk og operasjonell forskrift § 44.
Ved søknad om forlenget levetid etter § 25 tredje ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde en oppsummering av resultatene av analysene og vurderingene av innretningens tekniske tilstand som ligger til grunn for søknaden.
Søknad om samtykke for petroleumsvirksomhet til havs skal i tillegg inneholde
 1. et program for den første brønnen dersom søknad omfatter bore- og brønnaktiviteter for én eller flere brønner, jf. også § 37,
 2. samsvarsuttalelse for innretninger som omfattes av denne ordningen, jf. rammeforskriften § 25,
 3. angivelse av hvem som deltar dersom aktiviteten utføres som virksomhet på egen risiko.
Søknad etter § 25 fjerde ledd bokstav d skal inneholde
 1. en beskrivelse av krav til fartøy som skal benyttes,
 2. en beskrivelse av utformingen av transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom innretning og fartøy, basert på utformingen av den enklere innretningen og operasjonelle forutsetninger,
 3. en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet for aktivitetene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,
 4. en beskrivelse av beredskapsmessige forhold, og
 5. en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13.
Tilsynsmyndighetene kan stille andre krav til dokumentasjon.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Framdriftsplanen som nevnt i første ledd bokstav b, bør inneholde sentrale beslutningstidspunkter.
Petroleumstilsynet koordinerer utsendelse av vedtak truffet av Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet til den ansvarlige som har søkt om samtykke. Petroleumstilsynet utsteder ikke samtykke før alle relevante tillatelser foreligger.

Petroleumsvirksomhet til havs
Søknad om samtykke bør inneholde følgende vedrørende helsemessige forhold:
 1. en beskrivelse av hvordan helsetjenesten og den helsemessige beredskap er organisert, herunder ansvars- og oppgavefordeling, og med relevante opplysninger om nødvendig antall sykepleiere, faglig ansvarlig lege og vaktlegeordning og kvalifikasjonskrav og behov for opplæring og trening av helsepersonell,
 2. resultater fra risiko- og sårbarhetsvurderinger av helsemessige og hygieniske forhold, samt planlagte og/eller iverksatte tiltak i forhold til disse,
 3. en beskrivelse av helseavdelingen med opplysninger om plassering av helseavdelingen, helsekontorets innredning og mengde og utvalg av medisinsk utstyr og legemidler og tilgjengelighet til disse,
 4. en beskrivelse av hvordan den helsemessige beredskapen blir sikret, inkludert en beskrivelse av nødhospitalets plassering og hva det er dimensjonert for å håndtere, bemanning av nødhospitalet, opplæring av førstehjelpere, plan for transport av syke og skadde og system for håndtering av legemidler,
 5. en beskrivelse av system for å sikre drikkevann av tilstrekkelig mengde og kvalitet,
 6. en beskrivelse av system for å sikre tilstrekkelig forsyning av matvarer, samt forsvarlig matvarehygiene,
 7. en beskrivelse av system for journalføring og journalhåndtering, og
 8. en beskrivelse av system for avvikshåndtering.
Når det gjelder oversikt over gitte unntak som nevnt i første ledd bokstav e, bør en ny operatør for en flyttbar innretning vurdere om det er endrede forutsetninger som gjør det nødvendig å søke om nytt unntak knyttet til innretningen, eventuelt om det er forsvarlig å drive med tidligere gitte unntak.
For innhold i program som nevnt i femte ledd bokstav a, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 4.7 brukes.
Ved søknad om samtykke der det også foreligger en samsvarsuttalelse, jf. rammeforskriften § 25, vil samsvarsuttalelsen med tilhørende opplysninger og dokumentasjon kunne erstatte deler av de opplysninger som kreves i henhold til første ledd bokstav a til i og fjerde ledd bokstav a og b.
Søknad om samtykke etter § 25 tredje ledd bokstav a og fjerde ledd bokstav b, bør inneholde
 1. opplysninger om omfanget av geotekniske undersøkelser, med en kort beskrivelse av grunnforholdene i de øverste lagene, jf. aktivitetsforskriften § 15,
 2. et kort sammendrag av vurderingen av egnetheten til den aktuelle lokasjonen, blant annet i forhold til hundreårs strømhastigheter, vindhastigheter og bølgehøyder og det planlagte luftgapet mellom bølgekammen og innretningsdekket, jf. aktivitetsforskriften § 15. For nordområdene, også hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til følgene av havis, isfjell og lave temperaturer,
 3. hovedkonklusjonene fra de stedsspesifikke analysene og planlagt teststrekk av ankerlinene,
 4. en kort oppsummering av operatørens verifikasjon av analysene, jf. rammeforskriften § 19.
Søknad om samtykke for permanent plasserte innretninger etter § 25 tredje ledd bokstav d, bør inneholde et sammendrag av operatørens styring av barrierer, jf. styringsforskriften § 5, inkludert identifisering av behov for oppdaterte ytelseskrav som tar hensyn til at aldringseffekter kan føre til at flere barrierer svekkes samtidig. Videre bør søknaden inneholde en vurdering av forebyggende og kompenserende tiltak, jf. rammeforskriften § 11. Søknaden bør også inneholde
 1. en oversikt over eventuelle avvik og hvordan disse er håndtert med hensyn til risikoreduksjon,
 2. en beskrivelse av hvor lenge vurderingene viser at innretningen nå kan brukes,
 3. identifisering av de forholdene som vil begrense levetiden, og angivelse av kriterier for sikker drift i den grad det er mulig,
 4. operatørs planer for modifikasjoner, utskiftinger og eventuelle behov for reparasjoner,
 5. en beskrivelse av endringer i vedlikeholdsfilosofi, -strategi og -program som vil bli satt i verk som følge av forventede aldringseffekter,
 6. den perioden det søkes samtykke for.
Sammendraget som nevnt i avsnittet ovenfor, bør blant annet inneholde et resymé av analyser utført etter Norsk olje og gass’ retningslinje nr. 122 og NORSOK N-006.
Med virksomhet på egen risiko som nevnt i femte ledd bokstav c, menes at en eller flere parter i utvinningstillatelsen, i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen, gjennomfører prosjekt som ikke er vedtatt av styringskomiteen.

Virksomhet på landanlegg
For landanlegg som omfattes av petroleumsloven forutsettes søknaden å inneholde en redegjørelse for hvordan helsemessige krav som gitt i teknisk og operasjonell forskrift § 68 vil bli etterlevd.

Norske Shell - Draugen GBS - Dewateringsystemet

Publisert: 23. april 2014

Avvik