Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 23 Kontinuerlig forbedring

Den ansvarlige skal kontinuerlig forbedre helse, miljø og sikkerhet ved å identifisere de prosessene, aktivitetene og produktene der det er behov for forbedring, og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.
Det skal stimuleres til at den enkelte tar aktivt del i å identifisere svakheter og foreslå løsninger, jf. rammeforskriften § 15.
Det skal legges til rette for at erfaringskunnskap fra egen og andres virksomhet kan bli brukt i forbedringsarbeidet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Identifiseringen som nevnt i første ledd, kan blant annet baseres på kartlegginger og analyseresultater, gransking av fare- og ulykkessituasjoner, avviksbehandling, erfaringer fra intern oppfølging eller erfaringer gjort av andre.
For krav til gjennomføring av forbedringer, jf. også § 11 og § 13. Se også standardene NS-EN ISO 9000 kapittel 2.3.5 og NS-EN ISO 9004 kapittel 11.2.
Erfaringskunnskap som nevnt i tredje ledd, kan blant annet omfatte informasjon om feil og mangler og eksempler på god problemløsning og praksis.

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden – arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Equinor - Snorre B - Gransking av brann i innløpsseparator

Publisert: 27. august 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik