Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 19 Innsamling, bearbeiding og bruk av data

Den ansvarlige skal sikre at data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, blir samlet inn, bearbeidet og brukt til å
  1. overvåke og kontrollere tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold,
  2. utarbeide måleparametere, indikatorer og statistikk,
  3. utføre og følge opp analyser i ulike faser av virksomheten,
  4. bygge opp generiske databaser,
  5. sette i verk korrigerende og forebyggende tiltak, deriblant forbedring av systemer og utstyr.
Det skal settes krav til dataenes kvalitet og validitet ut fra det aktuelle bruksbehovet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen omfatter krav til alle typer data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Spesifikke krav til data til ulike formål er gitt i andre paragrafer i denne forskriften, samt i rammeforskriften, teknisk og operasjonell forskrift, aktivitets- og innretningsforskriften.
For å oppfylle kravene til data som nevnt i første ledd bokstav c og d, bør standarden ISO 14224 brukes for pålitelighets- og vedlikeholdsdata til risikoanalyser på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Shell - Knarr FPSO - Fleksible stigerør - Overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr

Publisert: 27. desember 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik