Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 18 Analyse av arbeidsmiljøet

Den ansvarlige skal utføre nødvendige analyser som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og gir beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger. Analysene skal blant annet bidra til å forbedre arbeidstakernes helse, velferd og trygghet og til å forebygge personskader, dødsfall og arbeidsbetinget sykdom som følge av
 1. feilhandlinger som kan gi fare- og ulykkessituasjoner,
 2. eksponering og fysiske eller psykiske belastninger.
Operatøren skal utføre helhetlige arbeidsmiljøanalyser for arbeidstakere som arbeider på enklere innretninger og innkvarteres på fartøy som beskrevet i rammeforskriften § 4 andre ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det stilles også krav til analyser av arbeidsmiljøet i forskrift om utførelse av arbeid ved
 1. bruk og håndtering av kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3, med unntak av §§ 3-23, 3-24 og 3-27 for petroleumsvirksomheten til havs,
 2. fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. forskriften kapittel 6,
 3. eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. forskriften kapittel 7,
 4. eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. forskriften kapittel 14, med unntak av §§ 14-1 til og med 14-7, og § 14-10, for petroleumsvirksomheten til havs,
 5. eksponering for kunstig optisk stråling, jf. forskriften kapittel 16,
 6. utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. forskriften kapittel 23,
 7. snøskredfare, jf. forskriften kapittel 30.
Med nødvendige analyser menes blant annet analyser i forbindelse med planlegging, drift og nedstenging av innretninger og landanlegg, ved modifikasjoner av eksisterende innretninger og landanlegg, ved innkjøp eller leie av nytt utstyr, ved innleie av innretning, ved inngåelse av kontrakter med entreprenører og organisatoriske endringer i virksomheten.
For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø bør de ulike analysene utfylle hverandre, slik at de dekker både fare- og ulykkessituasjoner og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer. I analysene bør det blant annet brukes data om
 1. personellets individuelle eller gruppevise arbeidsbelastning og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, samt data om arbeidstakernes opplevelse av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet,
 2. arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områdene på innretningen eller landanlegget,
 3. arbeidsbetinget sykdom og arbeidsulykker.
For å oppfylle kravene til analyser av arbeidsmiljøet, bør standarden ISO 11064 del 1 brukes for utforming og bemanning av kontrollrom.

Petroleumsvirksomhet på innretninger til havs
For å oppfylle kravene til analyser av arbeidsmiljøet, bør blant annet standarden NORSOK S-002N kapittel 5 med tillegg A brukes ved prosjektering av nye innretninger og ved modifikasjoner. Vurdering av psykososiale forhold under prosjektering kan gjøres i form av sammenlikningsanalyser som bruker erfaringsdata fra driftsfaser med tilsvarende arbeidsplasser og arbeidsområder.

Petroleumsvirksomhet på enklere innretninger med bruk av fartøy til innkvartering
Arbeidsmiljøanalyser som nevnt i andre ledd, bør ses i sammenheng med andre analyser som ligger til grunn for sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forhold ved aktiviteten. Analysen skal dekke forhold som beskrevet i aktivitetsforskriften kapittel VIII om arbeidsmiljøfaktorer. Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip kan brukes som norm for å oppfylle aktivitetsforskriften kapittel VIII, men for vurdering av støybelastning ved restitusjon og hvile på lugarer bør det etterstrebes å oppnå et støynivå ned mot 50 dB(A). Dette er ikke å forstå som et teknisk krav til fartøyet, se også veiledningen til rammeforskriften § 4.

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 24. januar 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Utvikling og Produksjon Norge - Oppfølging av endringer

Publisert: 28. juni 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Statfjord - Sikker senfase

Publisert: 11. april 2017

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Arbeidsmiljø

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 5. mai 2015

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik