Hopp til hovedinnhold

§ 40 Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner

Operatøren skal sikre at
  1. resultater fra forundersøkelser (traséundersøkelser) som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, blir sendt til Statens kartverk Sjø,
  2. prøver fra forundersøkelser som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, som viser havbunnens beskaffenhet, blir tilbydd Norges geologiske undersøkelser når laboratoriearbeidet med disse prøvene er avsluttet,
  3. informasjon om plassering av permanent plasserte og flyttbare innretninger som nevnt i rammeforskriften § 47, samt midlertidig sikret og forlatte brønner som nevnt i aktivitetsforskriften § 86, blir gitt til Etterretninger for sjøfarende og fiskeripressen, og at kopi blir sendt til Petroleumstilsynet, med unntak av informasjon om plassering av flyttbare innretninger,
  4. utlegging og fjerning av sjømerker blir kunngjort på forhånd i Etterretninger for sjøfarende,
  5. etablering av sikkerhetssoner og opphevelsen av dem som nevnt i rammeforskriften kapittel VIII, blir kunngjort i Etterretninger for sjøfarende og i fiskeripressen,
  6. meteorologiske og oseanografiske data med rapporter om datakvaliteten og årsrapporter om datainnsamling blir sendt til Meteorologisk institutt, og at slike rapporter om oseanografiske data blir sendt til Havforskningsinstituttet,
  7. seismologiske data blir sendt til Institutt for den faste jords fysikk eller NORSAR,
  8. opplysninger om merking av innretninger blir sendt til Kystverket.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Informasjonen til Etterretninger for sjøfarende som nevnt i bokstav c og d, bør sendes 30 dager før en setter i verk det informasjonen gjelder. Fiskeripressen som nevnt i bokstav c og e, er Fiskeribladet Fiskaren. De målte dataene og rapporten om datakvaliteten som nevnt i bokstav f og g, bør oversendes innen én måned etter at registreringsperioden er avsluttet. For informasjon, se innretningsforskriften § 17. For informasjon om merking av innretninger, se innretningsforskriften § 71.