Hopp til hovedinnhold

§ 39 Brønnprogram ved arbeidskonflikt

Operatøren skal senest sju dager etter tidspunktet for varsel om plassoppsigelse sende Petroleumstilsynet en oversikt over pågående og planlagte bore- og brønnaktiviteter som kan påvirkes av en eventuell arbeidskonflikt.
Operatøren skal ha tilgjengelig et program for tilbakeplugging av de aktuelle brønnene, jf. også aktivitetsforskriften § 88, innen fire dager etter varsel om plassfratredelse. Programmet for tilbakeplugging skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte.
En oversikt over konsekvenser av sikringsarbeidet i brønner som kan bli iverksatt som følge av arbeidskonflikten, skal sendes Petroleumstilsynet innen fire dager etter varsel om plassfratredelse.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet innebærer at operatøren ikke skal planlegge for en nødavstengning, men en kontrollert midlertidig forlating av brønnen i henhold til prosedyrer og program.
Begrunnelsen for fristene som nevnt i andre og tredje ledd er at en først ved varsel om plassfratredelse vet hvem som blir tatt ut i streik, og dermed hvilke konsekvenser streiken vil få for aktiviteten og eventuelt hvilke brønner som må stenge ned.