Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 14 Bemanning og kompetanse

Den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten, jf. rammeforskriften § 12.
Det skal settes minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner
  1. der feilhandlinger kan få store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet,
  2. som skal redusere sannsynligheten for at feil og fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, jf. § 4 og § 13
Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre.
Forutsetningene som er lagt til grunn for bemanning og kompetanse, skal følges opp.
Ved endringer i bemanningen skal mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes.
Denne paragrafens krav til bemanning gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kompetanse som nevnt i første ledd, omfatter både individuell kompetanse og gruppekompetanse, deriblant fagkompetanse, systemkunnskap og helse-, miljø- og sikkerhetskompetanse, se også aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50.
Kravet om bemanning og kompetanse gjelder både for prosjekt- og driftsorganisasjoner, og innebærer at bemanningen skal være tilstrekkelig til å ivareta blant annet aktivitetstopper, driftsforstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner. Bemanningen skal også være tilstrekkelig til å dekke fravær, deriblant sykefravær, fravær av nøkkelpersonell, og fravær som er en følge av oppgaver den valgte vernetjenesten utfører, jf. forskrift av 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning.
Ved fastsetting av minimumskrav som nevnt i andre ledd, bør en blant annet ta hensyn til behovet for gjensidig erfaringsoverføring, rådføring, kontroll og avlastning.
Uforenlige oppgaver som nevnt i tredje ledd, kan være oppgaver som skal utføres samtidig ved en driftsforstyrrelse eller i en fare- og ulykkessituasjon.
Kravet om å utrede konsekvenser som nevnt i femte ledd, gjelder blant annet ved endringer i arbeidsformer og oppgavefordeling, deriblant mellom land- og sokkelorganisasjonen, eller ved fastsetting av bemanningen i nye, eller reforhandlede kontrakter med entreprenører, jf. rammeforskriften § 18.

Equinor - Gudrun - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 12. februar 2019

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil og COOR - Statfjord B - Styring av beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 13. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Statoil - Veslefrikk A og B - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 27. juni 2017

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Styring av beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik