Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 5 Barrierer

Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan
  1. identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner,
  2. redusere muligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner oppstår og utvikler seg,
  3. begrense mulige skader og ulemper.
Der det er nødvendig med flere barrierer, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg, skal fastsette de strategiene og prinsippene som skal legges til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer, slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens eller landanleggets levetid.
Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.
Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket.
Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

Med barriere som nevnt i første ledd, menes tiltak som har til hensikt enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Barrierer ivaretar sine funksjoner ved feil, fare- og ulykkessituasjoner på innretning eller landanlegg, enten disse kan skade mennesker, miljø og/eller økonomiske verdier. Barrierer kan således være tiltak for å hindre, stanse og/eller begrense spredning av akutt forurensning, men kan også omfatte ulike beredskapstiltak, jf. petroleumsloven § 9-2, forurensningsloven § 40 og lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-2. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller samlet skal redusere muligheten for at konkrete feil og fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som skal begrense eller forhindre skader/ulemper.
Kravet til uavhengighet som nevnt i andre ledd, innebærer at flere viktige barrierer ikke skal kunne svekkes eller settes ut av funksjon samtidig, blant annet som følge av en enkelt feil eller en enkelt hendelse.
Strategiene og prinsippene som nevnt i tredje ledd, bør være brutt ned til et hensiktsmessig nivå, for eksempel områdenivå på den enkelte innretningen eller landanlegget, og utformes slik at de medvirker til å gi relevant personell en felles forståelse av grunnlaget for kravene til de enkelte barrierene. Se også standarden NS-EN ISO 17776 kapittel 4, 5, 8 og 9 og NS-EN ISO 13702 kapittel 5. Det bør være en synlig og klar overgang mellom strategi og etablerte ytelseskrav.
Med barriereelement som nevnt i fjerde ledd, menes tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak eller løsninger som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med tekniske barriereelementer menes utstyr og systemer som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med organisatoriske barriereelementer menes personell med definerte roller eller funksjoner og spesifikk kompetanse som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.
Med operasjonelle barriereelementer menes de handlingene eller aktivitetene som personellet må utføre for å realisere en barrierefunksjon.
Med barrierefunksjon som nevnt i fjerde ledd, menes oppgaven eller rollen til en barriere. Eksempler på barrierefunksjoner er det å forhindre lekkasje, forhindre antenning, redusere brannbelastning, sikre forsvarlig evakuering og forhindre hørselsskade.
Med ytelse som nevnt i fjerde ledd, menes verifiserbare krav til blant annet kapasitet, pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet, evne til å motstå laster, integritet og robusthet.
For sikkerhetssystemer bør standarder som IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061 og ISO 13849 legges til grunn. I tillegg bør Norsk olje og gass’ retningslinje nr. 070 legges til grunn for petroleumsvirksomheten til havs.
Krav til barrierer i form av beredskap mot akutt forurensning som skal begrense mulige skader og ulemper som følger av forurensningen, er fastsatt i medhold av forurensningsloven § 40.
Barrierene for å begrense mulige skader og ulemper ved akutt forurensning til havs som nevnt i tredje ledd, skal være tilstrekkelig robuste for å kunne håndtere et bredest mulig spekter av værforhold. Kravene til risikoreduksjon, jf. rammeforskriften § 11 og styringsforskriften § 4, og kontinuerlig forbedring, jf. styringsforskriften § 6, medfører at operatørene har ansvar for å bidra til videreutvikling av beredskapen for å håndtere ulike forhold. Barrierene bør være tilstrekkelig robuste slik at teknisk svikt i enkeltelementer i en barriere, ikke fører til teknisk svikt i neste barriere.
Kravene til ytelse for barrierer for å begrense mulige skader og ulemper ved akutt forurensning til havs bør uttrykke funksjonalitet, være enkle å forstå, være konkrete og målbare og realistiske (NORSOK Z-013). De bør blant annet baseres på resultater fra miljørettede risiko- og beredskapsanalyser, jf. styringsforskriften §§ 16 og 17.
Med ytelseskrav til beredskapen menes i første rekke nødvendig kapasitet og responstid for aktuelle beredskapstiltak. Det kan også være mål for beskyttelse av sårbare miljøverdier, kompetanse til personell og utholdenhet i aksjoner. Ytelseskravene bør dekke alle beredskapsfaser og være spesifisert slik at de tillater relevante indikatorer å bli vurdert og brukt. Tilgjengelighet av beredskapsressurser bør ikke være en begrensende faktor for denne vurderingen.
Nærmere krav til etablering av barrierer mot akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften § 73.

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik