Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 4 Risikoreduksjon

Ved reduksjon av risiko som nevnt i rammeforskriften § 11, skal den ansvarlige velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner.
Det skal dessuten etableres barrierer som nevnt i § 5.
De løsningene og barrierene som har størst risikoreduserende effekt, skal velges ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Kollektive vernetiltak skal foretrekkes framfor vernetiltak som er rettet mot enkeltpersoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som nevnt i første ledd, bør den ansvarlige legge til grunn prinsipper som gir gode, iboende helse-, miljø- og sikkerhetsegenskaper.
Fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, er et samlebegrep som omfatter både tilløp til ulykker og inntrådte ulykker, samt andre uønskede tilstander som kan føre til skade, jf. rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon.

Petroleumsvirksomhet til havs
Se også standarden NS-EN ISO 17776 kapittel 4 til og med kapittel 9.
Resultater fra miljørettede risikoanalyser, jf. styringsforskriften §§ 16 og 17, bør inngå i grunnlaget for valg av løsninger for å redusere risiko.
Risikoreduserende tiltak som bør vurderes, er gjennomføring av aktiviteten til perioder av året med lavest miljørisiko og valg av design som reduserer omfang av forurensning, f.eks. utblåsningsrater.

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - Styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – Arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Transocean Offshore - Transocean Barents - Gransking av hendelse med personskade

Publisert: 17. august 2015

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektering av produksjonsinnretning

Publisert: 4. november 2014

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

Statoil - COSL Innovator - Trykkbalansert boring

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik