Hopp til hovedinnhold

§ 55 Krav til konsekvensvurderinger med mer

Før det fattes vedtak etter § 53 eller § 54, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interessene som blir berørt. Ved denne avveiningen skal det blant annet legges vekt på hvilke konsekvenser opprettelse av, endringer i eller opphør av slike soner, kan ha for gjennomføring av petroleumsvirksomheten og annen virksomhet. Det skal videre vurderes og klargjøres hvilke restriksjoner som vil gjelde i sikkerhetssonen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Som hovedregel er Arbeids- og inkluderingsdepartementet tillagt myndighet til å utferdige de forskriftene og treffe de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre denne forskriftens bestemmelser om sikkerhetssoner.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ikke selv fatte alle vedtak der det er tillagt kompetanse, men vil benytte Petroleumstilsynet som utøvende etat der det er hensiktsmessig. Departementet ønsker imidlertid å stå som ansvarlig instans for de vedtakene som fattes, selv om deler av kompetansen til å fatte vedtak, delegeres til Petroleumstilsynet.
Selv om kompetansen etter dette kapittelet om sikkerhetssoner som hovedregel er tillagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, er det en forutsetning at andre departementer, så som Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødeparte-mentet i nødvendig utstrekning konsulteres før det fattes vedtak.
Vedtak etter dette kapittelet om sikkerhetssoner omfatter blant annet opprettelse, endring og opphør av soner. I de tilfellene Arbeids- og inkluderingsdepartementet selv fatter vedtak, forutsettes Petroleumstilsynet å stå for den forberedende saksbehandlingen. Petroleumstilsynet vil under saksbehandlingen ta nødvendig kontakt med blant annet fiskeriinteresser og berørte rettighetshavere.