Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 23 Generelle krav til materiale og opplysninger

Den ansvarlige skal utarbeide og oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte. Den ansvarlige skal sikre at det kan skaffes til veie dokumentasjon på at krav fastsatt i og i medhold av denne forskriften og utfyllende forskrifter, er oppfylt. Den ansvarlige skal fastsette kriterier for hva som er nødvendig dokumentasjon. Omfanget av dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens egenart og den aktiviteten som gjennomføres.
Slikt materiale og slike opplysninger som nevnt i første ledd skal gjøres vederlagsfritt tilgjengelig i Norge for myndigheter som nevnt i denne forskriften § 67.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Paragrafen synliggjør en generell dokumentasjonsplikt for den ansvarlige og gjelder innenfor hele området helse, miljø og sikkerhet. En slik plikt følger av petroleumsloven § 10-4, men er tatt inn her fordi tilsvarende krav ikke følger direkte av de andre hjemmelslovene. Bestemmelsen sier ikke noe direkte om hvor eller hvordan materiale og opplysninger skal oppbevares, eller hvem som konkret skal gjøre det. Eksempelvis kan det oppbevares hos en entreprenør, utenlands, på elektronisk format eller på annen måte. Kravet er at materialet og opplysningene skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, vil blant annet avhenge av betydningen av materialet eller opplysningene og saken.
Det er den ansvarlige selv som skal ta stilling til nødvendig dokumentasjonsbehov, og bestemmelsen legger til rette for å utnytte tilgjengelige dokumenter og dokumentasjonssystemer hos leverandører og underleverandører. I første ledd fjerde punktum signaliseres det uttrykkelig at dokumentasjonen skal tilpasses virksomhetens egenart og den aktiviteten som gjennomføres, slik at det ikke utarbeides mer dokumentasjon enn det som er nødvendig.
Det vises til den utfyllende styringsforskriften der det gis nærmere bestemmelser når det gjelder opplysningsplikt overfor myndighetene, deriblant bestemmelser om oppbevaringstid og kassering.

Pålegg til Okea – Draugen – brønnintegritetsstatus

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Aker BP - Valhall DP – kvalifisering av nytt brønnbarriere-materiale

Publisert: 26. oktober 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - elektriske anlegg og instrumentering

Publisert: 4. februar 2019

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Plugging og forlating av brønner

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Lundin Norway AS - Edvard Grieg utbyggingsprosjekt

Publisert: 4. februar 2015

Avvik