Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 12 Organisasjon og kompetanse

Operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petroleumsvirksomhet gjennomføres i tråd med regelverket.
Den ansvarlige skal sikre at alle som utfører arbeid for seg i virksomhet som omfattes av denne forskriften, har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre, på en forsvarlig måte.
Petroleumstilsynet kan ved enkeltvedtak eller forskrift kreve endringer i organiseringen av petroleumsvirksomhet, deriblant sammensetningen og antallet av personellet.
Første og tredje ledd gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet i første ledd innebærer at operatøren til enhver tid skal ha nødvendig faglig kompetanse til å vurdere om petroleumsvirksomheten er forsvarlig.
Formålet med andre ledd er å sikre at alle som arbeider i virksomheten er kvalifisert til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte, jf. blant annet petroleumsloven § 9-7. Det er gitt nærmere krav til kompetanse i de utfyllende forskriftene, se styringsforskriften, aktivitetsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.
Hjemmelen i tredje ledd er ikke begrenset til operatørens egen organisasjon, men gjelder for hele organiseringen av petroleumsvirksomheten under den aktuelle operatøren, inkludert entreprenører og andre.

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Floatel International - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik