Hopp til hovedinnhold

§ 68 Avgasskanaler

Avgasskanaler for forbrenningsprodukter skal plasseres og utformes slik at varme flater og gnister ikke kan antenne potensielle lekkasjer av brennbare væsker og gasser, og slik at avgasser ikke er til ulempe for personell, eller skaper farlige situasjoner for helikoptertrafikk.
Avgasskanaler fra atmosfæriske tanker og beholdere skal plasseres og utformes slik at utslipp av giftige eller brennbare gasser ikke medfører økt risiko for personellet eller innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til avgasskanaler som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-001 brukes, med følgende tillegg:
  1. Avgasskanaler bør utformes slik at avgassene ledes til uklassifiserte områder,
  2. Dersom det nyttes vannkjølt gnistfanger, bør det gis signal i det sentrale kontrollrommet ved svikt i vanntilførselen.
For avgasskanaler fra rekondisjoneringsanlegg i borevæskeanlegg, se § 51.