Hopp til hovedinnhold

§ 61 Næringsmiddel- og drikkevannsforsyning

For vannforsyningsanlegg i petroleumsvirksomheten gjelder bestemmelsene i drikkevannsforskriften.
Innretninger, derunder drikkevannsanlegg, skal utformes slik at kravene som nevnt i aktivitetsforskriften § 13 og drikkevannsforskriften oppfylles. Innretninger skal ha nødvendig utstyr for kontroll av næringsmidler og drikkevann.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet om utforming som nevnt i andre ledd, innebærer at tekniske løsninger for næringsmiddel- og drikkevannsforsyning skal tilfredsstille bestemmelsene i næringsmiddelforskriftene samt drikkevannsforskriften. De tekniske løsningene bør så langt som mulig bygge på anerkjente metoder.
Videre vises det til NORSOK P-002 kapittel 27.
Etter delegasjon fra Mattilsynet fører Fylkesmannen i Rogaland tilsyn med at bestemmelsen om næringsmidler, vannforsyning og drikkevann overholdes i petroleumsvirksomheten.