Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 59 Helseavdeling

Permanent bemannede innretninger skal ha helseavdeling. Helseavdelingen skal være slik at helsepersonellet kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.
Det skal være utstyr på innretningen slik at det kan gis forsvarlig førstehjelp og medisinsk behandling på innretningen og under transport.
Fra helseavdelingen skal det være mulig å ha telefonkontakt med lege i land. Det skal være lagt til rette for intern kommunikasjon mellom helseavdelingen og det bemannede kontrollrommet. Kommunikasjons-teknisk utstyr skal være sikret mot strømbrudd.
For å opprettholde livsviktige funksjoner ved strømbrudd skal helseavdelingen ha tilfredsstillende arbeidslys og minst to strømuttak for nødkraft, jf. § 38.
For enklere innretninger skal det være tilgjengelig areal og utstyr til å dekke behovet for førstehjelp.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Dersom innretninger er forbundet med bro til andre innretninger eller fartøy, innebærer kravene som nevnt i første og siste ledd, at minst én av enhetene skal ha helseavdeling.
For å oppfylle kravene til helseavdeling som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK C-001 kapittel 7.21 brukes, med følgende tillegg: helseavdelingen bør plasseres slik at den i minst mulig grad blir utsatt for støy og vibrasjoner, og slik at båretransport til helseavdelingen av en syk eller skadet person kan foretas på en forsvarlig måte.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger § 16 brukes som et alternativ til standarden NORSOK C-001, med de samme tilleggene som nevnt i andre avsnitt.
Helseavdelingens utstyr bør vurderes ut fra de definerte fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i styringsforskriften § 17.
Utstyr som nevnt i andre ledd, omfatter blant annet legemidler og førstehjelpsutstyr, bårer og medisinsk redningsutstyr.