Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 54 Ventiltre og brønnhode

Ventiltrær og brønnhoder skal utformes slik at forsvarlig brønnkontroll kan ivaretas ved utvinning, brønnoverhaling og brønnintervensjon.
Ventiltreet skal ha minst to hovedventiler, og minst én av dem skal være automatisk.
Ved strømning av hydrokarboner i ringrom skal nærmeste ytre ringrom være trykkovervåket.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Utstyret som nevnt i første ledd, omfatter også foringsrørhengere og ringromsventiler. For å oppfylle kravene i paragrafen bør standardene NORSOK D-010 kapittel 8.7.2, 9 og Annex C, NORSOK U-001, ISO 10423 og ISO 13628 brukes, med følgende tillegg:
  1. For å oppfylle kravet i første ledd bør alle ringrom på overflatekompletterte brønner og nærmeste ringrom til strømningsrør for produksjon eller injeksjon i havbunnskompletterte brønner ha trykkovervåkning,
  2. Hovedventilene som nevnt i andre ledd, bør være integrert i eller montert direkte på ventiltreet. Inn- og utløp i ventiltreet som kan utsettes for brønntrykk, bør kunne stenges på minst to uavhengige måter. Injeksjonspunkter bør ha tilbakeslagsventiler så nær injeksjonspunktet som mulig,
  3. Ventiltre bør kunne isoleres slik at utilsiktet stenging av ventiler ved intervensjon i brønnene unngås,
  4. Stengetiden for ventiler i hovedløpet og sideutløp på havbunnsventiltrær bør vurderes i forhold til den barrierefunksjonen ventilene skal ivareta. Denne vurderingen bør blant annet omfatte nødvendig stengetid i forhold til ventilens risikoreduserende funksjon og plassering.
For generelle krav til barrierer, se styringsforskriften § 5. Se også denne forskriften § 8 og § 33 og aktivitetsforskriften § 47.