Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 53 Utstyr for komplettering og brønnstrømning

Utstyr i brønnen og på overflaten skal være utformet for å ivareta kontrollert strømning under produksjon, injeksjon og brønntesting, jf. § 12.
Strømningsrøret skal være utstyrt med nødvendig nedihulls brønnsikringsventil. For permanent plasserte innretninger, med unntak av havbunnsbrønner, skal brønner med strømning av hydrokarboner i ringrommet være utstyrt med ringromssikringsventil.
Ved brønntesting ved bruk av arbeidsstreng skal det til enhver tid være mulig å regulere brønnstrømmen gjennom arbeidsstrengen og strupemanifolden.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

For å oppfylle krav til utstyr for komplettering og brønntesting bør standarden NORSOK D-010 kapittel 7, 8, 9, 15 og Annex C og D-007 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Med utforming for å ivareta kontrollert strømning i første ledd menes det
  1. utstyr ved produksjon og injeksjon av gass, væsker og faste partikler,
  2. behov for utstyr ved endrede forutsetninger, eksempelvis svikt i barriereelementer.
Utstyret bør være tilrettelagt for brønnintervensjon, brønnoverhaling og plugging av brønner og for innsamling av brønndata av sikkerhetsmessig betydning.
For å oppfylle krav til brønnsikringsventil og ringromssikringsventil nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 8 og 9, samt Annex C tabell EAC 8 og 9 brukes.
Med brønntesting som nevnt i tredje ledd, menes strømning under formasjonstesting, prøveproduksjon, opprenskning og stimulering av brønnen.
Se også om formasjonstesting i ressursforskriften.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNVGL-OS-E101 kapittel 2, seksjon 5, avsnitt 9 brukes som et alternativ.