Hopp til hovedinnhold

§ 51 Borevæskeanlegg

Borevæskeanlegget skal utformes slik at det blander, lagrer, sirkulerer og renser tilstrekkelig volum av borevæske med nødvendige egenskaper for å ivareta borevæskens bore- og barrierefunksjoner.
Høytrykksdelen av borevæskeanlegget med tilhørende systemer skal i tillegg ha kapasitet og arbeidstrykk til å kunne kontrollere brønntrykket til enhver tid.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med borevæskeanlegg menes et komplett anlegg med tilstrekkelig kapasitet for å blande, lagre, pumpe, rekondisjonere og ivareta behov for en væskebasert brønnbarriere. Området for borevæskeanlegget bør være innrettet for å unngå skadelig eksponering av personell og miljø. Anlegget bør være tilknyttet overvåkingssystemer for å kjenne tilstand i væsken, anlegget og brønnen.
Anlegget bør være tilpasset normal drift og nødsituasjoner.
For generelle krav til utforming av kjemikalieanlegg, se § 15.
For å oppfylle kravet til borevæskeanlegg bør standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og 6 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, med følgende tillegg:
  1. Tilbakeføring av borevæsken fra brønnen bør foregå i et lukket system for å unngå avdamping,
  2. Systemet for overvåking av borevæskevolum bør kompensere for innretningens bevegelser og bør inkludere indikatorer på boredekket, med lyd- og lysalarm. Ved boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur, bør behovet for temperatur- og trykksensorer på kritiske steder som før og etter strupemanifold og i utblåsingssikring, vurderes. For generelle krav til instrumenter for overvåking av borevæskeparametere, se § 17,
  3. gasser fra rekondisjoneringsprosessen bør ventileres gjennom atskilte rør til sikkert område.
For generelle krav til barrierer, se styringsforskriften § 5 og denne forskriften § 8.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-E101 kapittel 2, seksjon 5, avsnitt 7 brukes som et alternativ.