Hopp til hovedinnhold

§ 55 Produksjonsanlegg

Produksjonsanlegg skal utformes slik at kjemikalie- og energibruk reduseres, og slik at det ytre miljøet forurenses minst mulig.
Produksjonsanlegg skal ha et kontrollsystem som gir en stabil regulering av anlegget.
Anlegg for rensing av produsert vann skal utformes slik at oljeinnholdet i hver utslippsstrøm er lavest mulig, jf. aktivitetsforskriften § 60. Utslippspunktet for produsert vann skal plasseres slik at utslippene gir minst mulig skade på det marine miljøet.
Dersom det er fare for antennelse, skal beholdere i anlegget utformes slik at luft ikke kan trenge inn.
Produksjonsanlegg omfatter også produksjonsanlegg som er plassert under vann.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For utforming av produksjonsanlegg som nevnt i første ledd, bør standardene NORSOK P-002, L-001 og L-002 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Der produksjonsanlegget er plassert under vann som nevnt i siste ledd, bør standardene NORSOK U-001 og ISO 13628 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For produksjonsanlegg som er plassert under vann, innebærer forurensningskravet som nevnt i første ledd, at den ansvarlige skal vurdere om hydraulikkvæsker, brønnvæsker og andre kjemikalier skal ledes tilbake til overflaten eller til en lokal lagringstank.
Kravet om utforming som nevnt i første ledd, skal ses i sammenheng med rammeforskriften kapittel II.
For generelle krav til utforming av kjemikalieanlegg, se § 15.
For beskyttelse av produksjonsanlegg under vann mot mekanisk skade, se rammeforskriften § 45.
For generelle krav til utforming, se § 5 og § 10.
For generelle krav til energibruk og energieffektivisering, se aktivitetsforskriften § 61a og § 61b.