Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 27 Utstyr for personellbefordring

Utstyr for personellbefordring skal utformes slik at sikkerheten ivaretas for personell som utfører aktiviteter over normal arbeidshøyde, eller som blir transportert ved hjelp av slikt utstyr.
Personellvinsjer skal være slik at spoling kan foregå sikkert og være sikret mot utrusing slik at brukere ikke kan falle fritt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Utstyr som nevnt i første ledd, kan være personellvinsjer, personellkurv og liknende.
Når det gjelder krav til utstyr som kan brukes til personellbefordring som nevnt i første ledd, se også aktivitetsforskriften § 92.
For å oppfylle kravet til utstyr som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK R-002 vedlegg G brukes. Det bør være personellvinsjer til å dekke alle bore- og brønnaktiviteter på innretningen.