Hopp til hovedinnhold

§ 24 Vibrasjoner

Innretninger skal utformes slik at vibrasjoner ikke er til skade for personell som oppholder seg på innretningen, eller gjør det vanskelig for personellet å ivareta viktige arbeidsoppgaver.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Forskrifter fastsatt Arbeids- og inkluderingsdepartementet av med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, gir nærmere bestemmelser om vern mot mekaniske vibrasjoner. Klargjøring av anvendelsesområde fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For å oppfylle kravet til vibrasjoner bør standarden NORSOK S-002N kapittel 6.1, 7.1, 7.2, 8.2 og A.5 i tillegg A brukes. For flytende innretninger bør denne standarden brukes for vibrasjoner i frekvensområdet 5–80 Hz.
For å bedømme menneskers reaksjoner på lavfrekvente vibrasjoner, bør standarden NS 4931 brukes.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.