Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 9 Kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder

Der petroleumsvirksomheten medfører bruk av ny teknologi eller nye metoder, skal det utarbeides kriterier for utvikling, prøving og bruk slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Kriteriene skal være representative for de aktuelle bruksforholdene, og teknologien eller metodene skal være tilpasset allerede aksepterte løsninger.
Kvalifiseringen eller prøvingen skal demonstrere at gjeldende krav kan oppfylles ved bruk av den aktuelle nye teknologien eller metodene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ny teknologi som nevnt i første ledd, kan være nye produkter, analyseverktøy eller kjente produkter brukt på en ny måte.
I kvalifiseringen som nevnt i andre ledd, inngår undersøking og framskaffing av objektive bevis på at behovene for en spesifikk tilsiktet bruk blir ivaretatt, jf. styringsforskriften § 21.
Den metodikken, de prosedyrene og det utstyret som brukes ved kvalifiseringen, bør også brukes i det videre arbeidet.
For å oppfylle kravet til metode for kvalifisering av ny teknologi kan DNV-RP-A203 Qualification Procedures for New Technology brukes.

Aker BP - Valhall DP – brønnbarrieremateriale

Publisert: 26. oktober 2020

Avvik

Equinor og Transocean - Songa Equinox - Trykkbalanserte boreoperasjoner

Publisert: 1. oktober 2018

Avvik

Statoil - Oseberg H - Utforming og forberedelse til bruk

Publisert: 1. desember 2016

Avvik