Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

Innretninger og transportveier på og mellom innretninger, og mellom innretninger og fartøy, skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Materialhåndtering skal i størst mulig grad skje ved hjelp av mekaniske systemer og tekniske hjelpemidler.
Der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig, skal det være trapp eller rampe.
Evakueringsveier skal utformes slik at all evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Fra områder med alminnelig ferdsel skal det være minst to evakueringsveier.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

I begrepene transport-, atkomst- og evakueringsveier inngår også trapper, dører og luker med mer.
Ved utforming for materialhåndtering og personelltrafikk som nevnt i første ledd, bør det blant annet tas hensyn til
  1. behovet for type og antall av løfte- og transportutstyr, deriblant kraner og heiser,
  2. behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for trucker og traller med mer,
  3. atkomst til områder og arbeidssteder i forbindelse med drift og vedlikehold,
  4. sikker håndtering av last.
For materialhåndtering ved hjelp av løfteutstyr bør standarden NORSOK R-002 vedlegg B brukes.
De ulike arbeidsstedene bør utformes slik at de kan betjenes og vedlikeholdes uten bruk av midlertidig utstyr som stillas, stiger og liknende. Som permanent løsning bør trappeleidere velges framfor vertikale leidere.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger § 14, § 15, § 16 og § 17 brukes for atkomst- og transportveier, med følgende tillegg:
  1. terskler i atkomstveier bør unngås eller gjøres så lave som mulig, jf. § 20,
  2. leidere der det er fare for fall til lavere nivå, bør ha selvlukkende porter, jf. NORSOK S-002N kapittel 6.2.1.
For utforming av transportveiene som nevnt i første ledd og atkomsten som nevnt i andre ledd, bør følgende standarder brukes:
  1. NORSOK S-002N kapittel 6.1, 6.2, 6.3 og 8.1,
  2. NORSOK C-002 kapittel 5 (for hovedtrapper) og 6,
  3. NORSOK C-001 kapittel 7.28 og 7.1.5.
For utforming av gangbroer mellom fartøy og enklere innretninger bør DNVGL-ST-0358 brukes.
For å oppfylle kravet til evakueringsveier som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK S-001, kapittel 6, 7 og spesielt 22 brukes, med følgende tillegg: evakueringsveier bør utformes slik at det er passasje for personell med røykdykkerutstyr og brannslokkingsutstyr.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNVGL-OS-A101 brukes som et alternativ innenfor det området standarden omfatter. For krav til evakueringsveier fra helikopterdekk, se § 70.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 2. mars 2018

Avvik

Statoil - Ferdigstilling av Aasta Hansteen

Publisert: 2. mars 2018

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Materialhåndtering - Bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 12. mai 2014

Avvik