Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 10 Anlegg, systemer og utstyr

Anlegg, systemer og utstyr skal utformes robust og på enklest mulig måte og slik at
 1. muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses,
 2. de eller det kan opereres, prøves og vedlikeholdes uten fare for personellet og med lavest mulig risiko for forurensning,
 3. de eller det er egnet for bruk og i stand til å motstå de lastene de eller det kan bli utsatt for under drift.
Anlegg, systemer og utstyr skal være merket slik at det legges til rette for en sikker drift og et forsvarlig vedlikehold.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Forskrifter fastsatt 6. desember 2011 med ikrafttredelse 1. januar 2013 av Arbeids- og sosialdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven, herunder forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), gir nærmere bestemmelser om enkelte typer av arbeidsutstyr som også benyttes i petroleumsvirksomheten. Klargjøring av anvendelsesområde fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For utforming av anlegg, systemer og utstyr bør følgende standarder brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
 1. NORSOK D-001 og D-002 for anlegg til bore- og brønnaktiviteter,
 2. NORSOK L-002 og L-004 for rør og ventiler,
 3. NORSOK P-002 for prosessanlegg,
 4. NORSOK R-001 for mekanisk utstyr,
 5. NORSOK R-002 for løfteutstyr,
 6. NORSOK S-002N kapittel 5 og A.12 i tillegg A for maskiner,
 7. NORSOK Z-015N for midlertidig utstyr,
 8. NORSOK U-100N og U-101 for dykkeranlegg og pusteutstyr,
 9. NORSOK U-001 og ISO 13628 for undervannsanlegg,
 10. IMCA/AODC 035 for elektriske anlegg for bruk under vann,
 11. IEC 61892 for elektriske anlegg og elektrisk utstyr,
 12. NS-EN ISO 11064 når det gjelder menneskelige feilhandlinger.
For utforming av anlegg, systemer og utstyr med hensyn til regularitet og pålitelighet, kan standarden NS-EN ISO 20815 brukes.
For anlegg, systemer og utstyr på flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan følgende standarder brukes som et alternativ på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
 1. DNVGL-OS-D101 for marint maskineri, røranlegg og mekanisk utstyr,
 2. DNVGL-OS-D201 for elektrisk anlegg og utstyr, med unntak for produksjonsinnretninger,
 3. DNVGL-OS-D202 for instrumentering og kontrollsystemer, med unntak for produksjonsinnretninger,
 4. DNVGL-OS-E101 for anlegg til bore- og brønnaktiviteter.
For å oppfylle kravet til merking som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK Z-DP-002 brukes, med følgende tillegg: hovedkomponenter i anleggene bør merkes med funksjon, og røranlegg bør merkes med aktuelt fluid og strømningsretning.
Se også § 5.

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Equinor - Troll A - styring av storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. april 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Invincible - Gransking av hendelse på boredekk

Publisert: 14. mars 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner

Publisert: 16. oktober 2016

Avvik