Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 7 Hovedsikkerhetsfunksjoner

Hovedsikkerhetsfunksjonene skal defineres på en entydig måte for hver enkelt innretning slik at sikkerheten for personell ivaretas og forurensning begrenses.
For bemannede innretninger skal følgende hovedsikkerhetsfunksjoner opprettholdes ved en ulykkessituasjon:
  1. hindring av eskalering av ulykkessituasjoner slik at personell som er utenfor den umiddelbare nærheten av ulykkesstedet, ikke skades,
  2. hovedbæreevnen i bærende konstruksjoner inntil innretningen er evakuert,
  3. beskyttelse av rom som er av betydning for bekjempelse av ulykkeshendelser slik at de er operative inntil innretningen er evakuert,
  4. beskyttelse av innretningens sikre områder slik at disse er intakt inntil innretningen er evakuert,
  5. minst én evakueringsvei fra ethvert område der personell kan oppholde seg inntil evakuering til innretningens sikre områder og redning av personell er gjennomført.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i første ledd, bør utformes ut fra den enkelte innretningens særegenhet. Det bør angis hvilke hovedsikkerhetsfunksjoner som skal være intakt under og etter en ulykkessituasjon.
Kravet til opprettholdelse av hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i bokstav a og e, gjelder for tidsrommet frem til områdene som er utenfor den umiddelbare nærheten av ulykkesstedet er evakuert, inkludert den tiden det tar å gjennomføre søke- og redningsinnsats i disse områdene.
Kravet til opprettholdelse av hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i bokstav b, c og d, gjelder for tidsrommet frem til innretningen er evakuert, inkludert den tiden det tar å gjennomføre søke- og redningsinnsats.